fbpx

Obchodní podmínky Marketingových služeb poskytovaných společností BON 5 s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky“)

1. Obecná ustanovení

1.1. BON 5 s.r.o., se sídlem Brno, Labská 217/5, PSČ 625 00, IČ: 24151017, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 183341 (dále jen „Poskytovatel“), je provozovatelem internetového portálu: imcerny.com umístěného na URL adrese www.imcerny.com.

1.2. Poskytovatel je oprávněn poskytovat veškeré formy propagace, inzerce a služeb, které jsou uvedené na http://www.imcerny.com/#sluzby (dále jen „Marketingové služby“).

1.3. „Klientem“ se rozumí osoba (fyzická či právnická) objednávající některou ze služeb poskytovaných Poskytovatelem. Klient může objednávat „Služby“ pro sebe nebo pro třetí osobu (inzerenta).

1.4. „Zadavatelem“ se rozumí fyzická osoba (odpovědný pracovník), která objednává Služby za klienta.

2. Objednání služby

2.1. Uzavření smlouvy

2.1.1. Marketingové služby uvedené na internetovém portálu Poskytovatele lze objednat na základě písemné či online objednávky na předepsaném formuláři respektive na základě Smlouvy o poskytování marketingových služeb. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že nebude obsahovat povinné náležitosti, to znamená, že nebude učiněna na předepsaném formuláři, případně bude předepsaný formulář jakkoli pozměněn.

2.1.2. Vyplněná objednávka, tj. návrh na uzavření smlouvy, musí být doručen Poskytovateli nejméně 7 pracovních dnů před požadovaným termínem spuštění Marketingových služeb.

2.1.3. Poskytovatel návrh na uzavření smlouvy, za který se považuje rovněž online objednávka, přijme nebo odmítne nejpozději ve lhůtě 4 pracovních dnů od jejího doručení. Poskytovatel může návrh na uzavření smlouvy odmítnout jen z důvodů uvedených v bodu 2.1.1. těchto obchodních podmínek. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí jejího návrhu Poskytovatelem, v pochybnostech se za okamžik přijetí návrhu považuje okamžik zahájení poskytování Marketingových služeb Poskytovatelem v souladu s online objednávkou či písemným návrhem na uzavření smlouvy.

2.1.4. Není-li návrh na uzavření smlouvy přijat zcela bez odchylek a bezpodmínečně, smlouva uzavřena není (smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 Občanského zákoníku). Pro Poskytovatele jsou závazné pouze údaje o Klientovi a Marketingových službách uvedené ve smlouvě. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout Marketingové služby na základě podkladů dodaných ze strany Klienta (Zadavatele), odpovídají-li požadavkům v těchto obchodních podmínkách dále uvedených.

2.1.5. Pro zamezení pochybností se za objednávku, tj. návrh na uzavření smlouvy, považuje rovněž formulář smlouvy podepsaný ze strany Klienta, popř. online objednávka Klienta. Za podpis smlouvy se považuje i potvrzení objednávky online formou (v případě technických obtíží).

2.2. Podklady

2.2.1. Podklady se rozumí veškeré grafické či jiné prvky Marketingových služeb, které jsou nutné pro poskytnutí Marketingových služeb odpovídající uzavřené smlouvě. Vzor podkladů a technická specifikace pro jednotlivé produkty a balíčky jsou uvedeny na stránkách Poskytovatele. Lhůta pro dodání podkladů od Klienta může být přesněji specifikována ve smlouvě, jinak odpovídá časové náročnosti projektu a termínu dodání Marketingových služeb od Poskytovatele dle běžné praxe.

2.2.2. Není-li v konkrétní uzavřené smlouvě s Klientem uvedeno jinak platí, že pokud Poskytovatel neobdrží požadované podklady ve lhůtě uvedené v odst. 2.2.1. a v předepsané formě a kvalitě, je oprávněn nezahájit Marketingové služby nebo je oprávněn si samostatně a na základě vlastního uvážení podklady opatřit, například si je připravit na základě informací uvedených na internetových stránkách Klienta v maximální možné kvalitě, která však přímo závisí na kvalitě internetových stránek Klienta.

2.2.3. V případě nezaplacení ceny Marketingových služeb na základě zálohové faktury, faktury dle oddílu 3.2. těchto obchodních podmínek nebo pozdního, neúplného či nekvalitního dodání podkladů dle článku 2.2.1. těchto podmínek, nebude doba Marketingových služeb prodloužena o dobu odpovídající prodlení Klienta a Klient je povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši ceny Marketingových služeb uvedené na příslušné faktuře, dílčí faktuře či zálohové faktuře. Smluvní pokuta v takovém případě představuje paušalizovanou náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn započíst svůj nárok na smluvní pokutu v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek s cenou Marketingových služeb včetně příslušné sazby DPH, popř. její částí uhrazenou Klientem na základě příslušné faktury či zálohové faktury. V opodstatněných případech je Poskytovatel oprávněn tuto smluvní pokutu přiměřeným způsobem snížit.

2.3. Odpovědnost Klienta

2.3.1. Klient odpovídá za obsah, pravdivost obsahu, technickou a grafickou kvalitu veškerých podkladů Marketingových služeb jako celku. Klient odpovídá za soulad Marketingových služeb a veškerých podkladů se zákonem o reklamě, zákonem na ochranu spotřebitele a dalších souvisejících předpisů omezujících obsah a ztvárnění reklamy.

2.3.2. Objednáním Marketingových služeb dává Klient Poskytovateli souhlas s šířením reklamních prvků a prohlašuje, že před uzavřením smlouvy k poskytování Marketingových služeb na svých internetových stránkách předem, řádně a úplně vypořádal všechna práva vůči třetím osobám. Dále prohlašuje, že je nositelem veškerých autorských práv k předaným podkladům potřebným ke zveřejnění v dodané podobě a že neporušuje práva žádného jiného oprávněného subjektu.

2.3.3. Uzavřením smlouvy uděluje dále Klient Poskytovateli souhlas s použitím ukázek Marketingových služeb v rámci propagace služeb Poskytovatele.

2.3.4. Klient je odpovědný Poskytovateli a dalším oprávněným subjektům za škodu způsobenou technickou, grafickou nebo právní závadností Marketingových služeb, zejména tím, že zveřejněním Marketingových služeb bylo porušeno právo autorské, právo k ochranné známce či jiného duševního vlastnictví.

2.4. Právo Poskytovatele odmítnout reklamu

2.4.1. Poskytovatel má právo odmítnout návrh na uzavření smlouvy o poskytování Marketingových služeb, jakož i odstoupit od již uzavřené smlouvy o poskytování Marketingových služeb, zejména v případech Marketingových služeb:

 • jejichž obsah je v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy či etickým kodexem reklamy nebo ohrožuje veřejný pořádek; v případě rozporu mezi Klientem a Poskytovatelem o tom, zda Marketingové služby splňují některou z uvedených podmínek, rozhoduje názor Poskytovatele;
 • propagující konkurenta Poskytovatele nebo některého jeho partnera (soutěžitele v hospodářské soutěži) nebo směřující po prokliku na stránky takového subjektu;
 • které jsou svým obsahem, kvalitou anebo formou neslučitelné se zájmy Poskytovatele;
 • které neodpovídají aktuální nabídce Poskytovatele nebo předchozí dohodě Poskytovatele s Klientem (včetně objednávky nereálného objemu Marketingových služeb);
 • u nichž má důvodné pochybnosti, zda Klient disponuje všemi potřebnými právy (zejména autorskými či k ochranné známce) nutnými k poskytnutí Marketingových služeb, a to do doby, než Klient tato svá práva provozovateli hodnověrně prokáže;
 • jestliže má vůči Klientovi nebo Inzerentovi pohledávky po lhůtě jejich splatnosti;
 • jejichž obsah nelze poskytnout, z důvodu jejich odmítnutí smluvním partnerem Poskytovatele (např. Google) či z důvodu změny smluvních podmínek takového smluvního partnera;

2.4.2. V případě, že podklady k Marketingovým službám nesplňují podmínky, stanovené v bodě 2.2.1, je Poskytovatel oprávněn odmítnout poskytnutí Marketingových služeb. Toto oprávnění náleží Poskytovateli dále v případě, že podklady k Marketingovým službám neodpovídají podmínkám smluvního partnera (např. Google), a to včetně cenových, a mezi Poskytovatelem a Klientem nedošlo k dohodě o změně podkladů.

2.4.3. Podle článků 2.4.1. a 2.4.2. se postupuje i v případě, kdy některá ze skutečností v nich uvedených vyjde najevo až v průběhu poskytování Marketingových služeb na základě uzavřené smlouvy.

2.4.4. Poskytovatel je povinen Klienta neprodleně informovat o tom, že odmítá zveřejnit jeho Marketingové služby nebo že již poskytované Marketingové služby přestal zveřejňovat s uvedením důvodu, který ho k takovému rozhodnutí vedl.

2.5. Změny Reklamy Klientem

2.5.1. Změnou Reklamy se rozumí výměna jakýchkoliv podkladů. Změny Marketingových služeb jsou možné jen po dohodě s Poskytovatelem.

2.5.2. Při změně podkladů se postupuje obdobně dle oddílu 2.2.

2.5.3. Změnu Marketingových služeb lze provést i cestou elektronické komunikace za podmínek uvedených v čl. 7.1. těchto obchodních podmínek.

3. Finanční podmínky

3.1. Cena

3.1.1. Cena v objednávce musí odpovídat ceně uvedené v platném ceníku provozovatele pro příslušný reklamní formát nebo předchozí dohodě provozovatele s Klientem. Platný ceník je vždy k dispozici: a) v sídle Poskytovatele, b) na vyžádání bude provozovatelem zaslán Klientovi.

3.1.2. Veškeré ceny Marketingových služeb jsou uvedeny v ceníku bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

3.2. Fakturace a platební podmínky

3.2.1. V případě objednání Marketingových služeb do částky 10 000 Kč vystaví Poskytovatel a zašle fakturu – řádný daňový doklad Klientovi obvykle do 15-ti dnů po skončení Marketingových služeb. V případě objednání služeb nad částku 10 000 Kč bude po Klientovi požadována záloha ve výši 30 %, která bude vystavena v podobě zálohové faktury se splatností 14 dní. V případě, že se jedná o službu sjednanou na delší časové období, bude částka vystavována postupně s každým ukončeným měsícem a to podle podmínek popsaných výše.

3.2.2. Splatnost faktur včetně zálohových faktur je 14 kalendářních dnů od jejich vystavení, není-li dohodnuto jinak.

3.2.3. Zaplacením se rozumí okamžik připsání finančních prostředků na účet Poskytovatele. V případě žádosti Klienta o zasílání faktury, zálohové faktury i dobropisu prostřednictvím Poskytovatele poštovních služeb je Poskytovatel oprávněn zasílat Klientovi na adresu sídla uvedenou ve smlouvě o poskytování Marketingových služeb. V případě změny sídla je Klient povinen o tom provozovatele bezodkladně informovat. Tento způsob zasílání může být Poskytovatelem zpoplatněn v souladu s jeho aktuálním ceníkem, jenž bude zaslán Klientovi na vyžádání.

3.2.4. Klient souhlasí s vystavováním a zasíláním zálohových faktur, faktur i dobropisů, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu pro tento účel Klientem zvolenou a prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Klient prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické zálohové faktury, faktury i dobropisu, zasílaných ve formátu *.pdf.

3.2.5. V případě prodlení s úhradou faktur či zálohových faktur je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi úrok z prodlení ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

3.2.6. V případě pohledávek Poskytovatele, které jsou více než 30 dnů po jejich splatnosti, je Poskytovatel oprávněn tyto předat externím společnostem k vymáhání. V takovém případě je Klient povinen uhradit kromě úroku z prodlení uvedený v odst. 3.2.5 i veškeré náklady spojené s externím vymáháním dlužné pohledávky včetně nákladů na telefonické, písemné a faxové upomínky.

3.3. Storno podmínky zadavatele

3.3.1. Přeje-li si Klient zrušit již uzavřenou smlouvu před sjednaným začátkem poskytnutí Marketingových služeb, je povinen tak učinit písemně a své oznámení o zrušení smlouvy doručit Poskytovateli. Klient je oprávněn požádat o zrušení již uzavřené smlouvy bez jakékoli sankce ze strany Poskytovatele nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne jejího uzavření. Dnem doručení tohoto oznámení Provozovateli se smlouva považuje za zrušenou, po uplynutí této lhůty je Klient oprávněn požádat o zrušení již uzavřené smlouvy pouze po úhradě tzv. storno poplatku stanoveného Poskytovatelem, přičemž platí následující storno podmínky:

 • při zrušení smlouvy ve lhůtě 30 a více kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Marketingových služeb je Zadavatel povinen zaplatit provozovateli 10% z ceny Marketingových služeb uvedených ve smlouvě;
 • při zrušení smlouvy ve lhůtě 16 až 29 kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Marketingových služeb je Zadavatel povinen zaplatit provozovateli 30% z ceny Marketingových služeb uvedených ve smlouvě;
 • při zrušení smlouvy ve lhůtě 6 až 15 kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Marketingových služeb je Zadavatel povinen zaplatit provozovateli 60% z ceny Marketingových služeb uvedených ve smlouvě;
 • při zrušení smlouvy v době kratší 5-ti kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Marketingových služeb je Klient povinen zaplatit provozovateli 100% z ceny Marketingových služeb uvedené ve smlouvě.

3.3.2. V odůvodněných případech je provozovatel oprávněn shora uvedené storno poplatky přiměřeným způsobem snížit.

3.3.3. Po sjednaném začátku poskytnutí Marketingových služeb je Klient oprávněn odstoupit od smlouvy jen tehdy, došlo-li ze strany provozovatele k prokazatelnému, opakovanému a současně k podstatnému porušení smlouvy, resp. není-li provozovatel schopen sjednané Marketingové služby poskytnout ani v dodatečné přiměřené lhůtě. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla provozovatele. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že si strany nebudou povinny vracet poskytnutá plnění a smlouva se v takovém případě ruší ex nunc.

3.3.4. V případě nezaplacení faktury či zálohové faktury ve lhůtě uvedené v odst. 3.2.2. a 3.2.3. a zároveň nedodržení postupu uvedeného v odst. 3.3.1. (písemné oznámení o zrušení smlouvy) má provozovatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Reklamy uvedené ve faktuře vystavené v souladu s čl. 3.2.1. a 3.2.3 těchto obchodních podmínek.

4. Náhrada Škody

4.1. Náhrada Škody

4.1.1. V případech, kdy v těchto obchodních podmínkách není stanoveno jinak, odpovídá Poskytovatel pouze za škodu, která vznikla porušením povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek, resp. dalších ujednání na tyto obchodní podmínky navazujících. Poskytovatel a Klient se dohodli, že úhrnná předvídatelná škoda, vzniklá podle poslední věty, může činit maximálně částku 50 000,-kč.

5. Licenční podmínky

5.1. Výstupy ze Služeb v listinné či elektronické podobě, které vzniknou v průběhu a v souvislosti s plněním této Smlouvy (dále jen „Výstupy“), se stávají vlastnictvím Klienta za splnění těchto podmínek: 

5.1.1. uhrazení ceny objednávky v plné výši či ve chvíli uhrazení sjednané ceny dodatečných objednávek nebo víceprací v plné výši včetně DPH 

5.1.2. a jejich předáním  

5.2. Poskytovatel prohlašuje, že Služby budou poskytovat výhradně sám, případně prostřednictvím svých zaměstnanců. V případě, že Poskytovatel užije služeb poddodavatelů je povinen zajistit, aby na Klienta přešly veškerá práva k užití Výstupů v rozsahu stanoveným tímto článkem.  

5.3. Některá autorská práva jsou z posktovatele nepřenosná, zejména vlastnictví licence dodaného softwaru či vybraných grafických prací. Na jednotlivé grafické prvky použité ve vizuálech či části zdrojových kódů se mohou vztahovat autorská právatřetích stran (podklady z fotobanky, frameworky, externí scripty apod.) Proto klient akceptuje povinnost informovat poskytovatele o způsobu a množství distribuce dodaného díla, aby toto právo třetích stran nebylo nijak dotčeno. 

5.4. Ostatní grafické návrhy a jejich verze, které byly vytvořeny během tvorby schválených vizuálů, zůstávají ve vlastnictví Poskytovatele. 

5.5. Vzhledem k tomu, že Výstupy mohou naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Klient oprávněn veškeré Výstupy užívat za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

5.6. Poskytovatel ve smyslu § 58 odst. 1 autorského zákona ve spojení s § 58 odst. 4 autorského zákona postupuje Kientovi oprávnění k výkonu majetkových práv autorských k takovému autorskému dílu (obsahu Výstupu), které je dle autorského zákona zaměstnaneckým dílem dle této Smlouvy, (nebo se za něj považuje), a to od okamžiku účinnosti tohoto postoupení, přičemž Poskytovatel postupuje Klentovi toto oprávnění s účinností, která nastává okamžikem předání Výstupu. Poskytovatel se zavazuje, že k postoupení dle tohoto ustanovení má souhlas autora, resp. autorů, autorského díla. S postoupením dle tohoto ustanovení se poskytuje i svolení autora k úpravám a dalším zásahům do autorského díla uvedeným v § 58 odst. 4 autorského zákona.  

5.7. V případě, že by z jakéhokoli důvodu vyšlo najevo, že autorské dílo není zaměstnaneckým dílem poskytuje Poskytovatel Klientovi oprávnění k užití Výstupu v následujícím rozsahu (dále jen „Licence“):  

5.7.1. Licence je udělena jako výhradní, což znamená, že Poskytovatel nedal a nedá jinému než Klientovi svolení k užití Díla, a že ani sám Dílo nebude užívat, s výjimkou prezentace Díla jako předvedení činnosti Poskytovatele nebo činnosti jeho osoby. Licence je udělena k užití Výstupu Klientem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:  

5.7.1.1. obsahem Licence je oprávnění k výkonu majetkových práv ve stejném rozsahu, jaké má zaměstnavatel k zaměstnaneckému dílu ve smyslu § 58 odst. 1 autorského zákona, včetně poskytnutí svolení autora k úpravám a dalším zásahům do autorského díla uvedeným v § 58 odst. 4 autorského zákona, 

5.7.1.2. Licence je udělena jako neodvolatelná, neomezená množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití,  

5.7.1.3. Licence je dále udělena na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských ke konkrétnímu Výstupu, bez územního omezení,  

5.7.1.4. součástí Licence je neomezené oprávnění Klienta provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob;  

5.7.1.5. Klient je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití konkrétního Výstupu nebo svoje oprávnění k užití Výstupu třetí osobě postoupit;  

5.7.1.6. Licenci není Klient povinen využít, a to ani zčásti;  

5.7.1.7. Poskytovatel má právo od Licence odstoupit pro nečinnost Klient ani pro změnu přesvědčení autora pouze tehdy, budou-li výstupy sloužit k jinému účelu, než ke kterému byly vytvořeny. 

5.7.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo podepsat dodaný výstup. V případě webových stránek ve formě meta tagu “author” a odkazu v patičce webu. Velikost fontu v podpisu uvedeném v patičce webu je o 1-2 px menší než běžné obsahové písmo použité na webu, a to ve stejném fontu. Toto právo ze strany poskytovatele lze na základě dohody stran vykoupit. 

5.7.3. Poskytovatel si také vyhrazuje právo, prezentovat vytvořené dílo na svých webových stránkách a svých profilech na sociálních sítích. 

5.7.4. Poskytovatel zároveň prohlašuje, že užitím děl Klienta v souladu s poskytnutou licencí nejsou dotčena autorská ani jiná práva třetích osob, a že odpovídá Klientovi za škodu, která by případně z tohoto důvodu vznikla. 

5.8. Poskytuje-li Poskytovatel Licenci ke konkrétnímu Výstupu Klientovi, pak je odměna za poskytnutí Licence zahrnuta v ceně Služeb. 

6. Ukončení smluvního vztahu

6.1. Dohoda

6.1.1. Poskytovatel a Klient jsou oprávněni kdykoliv ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

6.2. Odstoupení

6.2.1. Kromě případů uvedených v čl. 2.4.1. a 2.4.2. těchto podmínek je Poskytovatel dále oprávněn ukončit smluvní vztah odstoupením od smlouvy v následujících případech:

 • nedodrží-li Klient platební podmínky uvedené v čl. 3.2. těchto obchodních podmínek;
 • nedodání podkladů ve stanovené lhůtě a/nebo ve stanovené kvalitě;
 • vstoupí-li Klient do insolvenčního řízení a/nebo do likvidace.

6.2.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem odeslání písemného oznámení poskytovatele o odstoupení.

6.2.3. Poskytovatel a Klient se dohodli, že výše uvedených případech si strany nejsou povinny vracet již poskytnutá plnění, tím není dotčeno právo Poskytovatele požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Marketingových služeb včetně DPH uvedené ve faktuře či zálohové faktuře vystavené v souladu s čl. 3.2.1. a 3.2.3 těchto obchodních podmínek. Smluvní pokuta se v takovém případě započte na cenu Marketingových služeb uhrazených Klientem na základě faktury či zálohové faktury vystavené v souladu se shora uvedenými ustanoveními těchto obchodních podmínek. Smluvní pokuta v takovém případě představuje paušalizovanou náhradu škody.

6.3. Výpověď

6.3.1. V případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, jsou obě smluvní strany oprávněny ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce ode dne, kdy byla výpověď doručena, v případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.3.2. Výpověď smlouvy na dobu neurčitou bez uvedení minimální doby trvání nabývá účinnosti okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. Je-li však ve smlouvě uvedena minimální doba trvání, neskončí smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem dříve než uplynutím této minimální doby trvání. V případě prokazatelné nemožnosti doručení výpovědi druhé smluvní straně, se výpověď považuje za účinnou okamžikem prokazatelného odeslání výpovědi na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

7. Informace o zpracování osobních údajů

7.1. Společnost BON 5 s.r.o., se sídlem Labská 217/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ: 241 51 017, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183341 (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mail;
 • IČ, DIČ, jedná-li se o osobní údaj;
 • obchodní firma, jedná-li se o osobní údaj;
 • adresa sídla, jedná-li se o osobní údaj;
 • číslo bankovního účtu;
 • korespondenční adresa
 • telefon

7.2. Jméno a příjmení, e-mail, IČ/DIČ, obchodní firma, adresa sídla, číslo bankovního účtu, korespondenční adresa a telefon budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

7.3. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

7.4. Na emailovou adresu vám budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Správcem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

7.5. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, jejichž aktuální výčet je uveden ZDE.

7.6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • vznést proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu námitku.

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce má subjekt osobních údajů dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: gdpr@imcerny.com

8. Společná a závěrečná ustanovení

8.1. Je-li v těchto obchodních podmínkách požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití faxu či e-mailu (elektronické pošty); u úkonu uskutečněného prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu (e-mailem) však jen za předpokladu, že druhá strana potvrdila přijetí takového e-mailu (za potvrzení přijetí se přitom nepovažuje automatická odpověď poštovního serveru apod.). Poskytovatel i Klient jsou povinni na žádost druhé strany potvrdit datum a čas přijetí e-mailu druhé strany.

8.2. Poskytovatel i Klient se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné informace, které jí budou zpřístupněny v rámci vztahu založeného objednáním Marketingových služeb a nebo návrhem na uzavření smlouvy podle těchto obchodních podmínek.

8.3. Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, lze se od nich odchýlit jen na základě písemné dohody stran.

8.4. Objednáním Marketingových služeb nebo uzavřením smlouvy s Poskytovatelem Klient akceptuje v plném rozsahu tyto obchodní podmínky a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a jinou písemnou dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Klientem má přednost uzavřená písemná dohoda.

8.5. Tyto obchodní podmínky jsou v aktuálním znění vždy k dispozici na http://www.imcerny.com/obchodni-podminky nebo v sídle Poskytovatele.

8.6. Právní vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky. Poskytovatel a Klient se dohodli, že vzájemné vztahy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

8.7. Tyto „Obchodní podmínky Marketingových služeb provozovaných společností BON 5, s.r.o.“ jsou platné a účinné od 1. 1. 2021. nabytím účinnosti novějších podmínek pozbývají automaticky účinnosti podmínky s dřívějším datem účinnosti.