fbpx

Akt EU o umělé inteligenci: Schváleno! Co to pro nás znamená?

Po dlouhém čekání byl konečně schválen Akt o umělé inteligenci (AI Act), čímž se Evropská unie stává průkopníkem v regulaci této dynamicky se rozvíjející technologie. Ale co to pro nás vlastně znamená? V tomto blogovém příspěvku se ponoříme do hloubky fungování AI Actu, popíšeme jeho kategorizační systém a požadavky na systémy umělé inteligence.
akt-eu-o-umele-inteligenci-1

Co je Akt EU o umělé inteligenci?

Akt o umělé inteligenci je prvním komplexním pokusem regulovat AI technologie na úrovni celého kontinentu. Jeho hlavním cílem je minimalizovat rizika spojená s umělou inteligencí a aby systémy AI byly bezpečné, transparentní, sledovatelné, nediskriminační a šetrné k životnímu prostředí. Zároveň má podporovat inovace a rozvoj této technologie. Toho chce dosáhnout prostřednictvím zavedení různých úrovní rizika, které určují, jaké požadavky musí jednotlivé AI systémy splňovat.

Úrovně rizika v Aktu o umělé inteligenci

Akt rozděluje AI systémy do čtyř úrovní podle jejich rizikovosti:

  • Nepřijatelné riziko
  • Vysoké riziko
  • Omezené riziko
  • Minimální riziko

Každá z těchto úrovní má specifické požadavky na vývojáře a provozovatele AI systémů. Pojďme se na ně podívat postupně od minimální rizika až po nepřijatelné riziko.

Akt EU o umělé inteligenci: Schváleno! Co to pro nás znamená? - vygenerováno pomocí Microsoft Copilot
Akt EU o umělé inteligenci: Schváleno! Co to pro nás znamená? – vygenerováno pomocí Microsoft Copilot

Minimální riziko

Do této kategorie spadají systémy s nízkým nebo žádným rizikem, jako jsou AI systémy pro filtraci spamu nebo doporučování filmů. Na tyto systémy se vztahují minimální regulační požadavky, což podporuje jejich široké využívání a inovaci.

Omezené riziko

Systémy s omezeným rizikem podléhají méně přísným regulacím, ale stále musí splňovat určité požadavky. Zde jde hlavně o zajištění transparentnosti a ochranu uživatelských práv.

Příkladem jsou chatboty, které musí jasně informovat uživatele, že komunikují s AI a ne s člověkem. Dalším příkladem může být informování o tom, že byl text, obrázek, či jakýkoliv audiovizuální obsah vygenerován za pomoci umělé inteligence.

Vysoké riziko

Tato kategorie zahrnuje AI systémy, které mohou mít významný dopad na životy lidí, a proto podléhají přísné regulaci. Patří sem například AI používaná ve zdravotnictví, energetice, dopravě, nebo při náboru zaměstnanců.

Tyto systémy musí splňovat přísné požadavky na transparentnost, bezpečnost, a především je zde důraz na lidský dohled. Například autonomní vozidla musí být testována a certifikována, aby byla zajištěna jejich bezpečnost na silnicích.

Nepřijatelné riziko

Systémy v této kategorii jsou považovány za tak nebezpečné, že jsou zcela zakázány. Příkladem může být AI používaná pro „sociální kreditní systém“ podobný tomu v Číně, který diskriminuje občany na základě jejich chování. Stejně tak je zakázána AI, která by třídila lidi podle rasy, víry, pohlaví, volebních preferencí apod.

V této kategorii však budou jisté výjimky. Mezi ty se řadí například pátrání po ztracených dětech, kdy bude umožněno monitorování lidí a jejich identifikace v rámci policejního dohledu. Dalšími výjimkami pak budou situace spojené s válkou, obranou  či národní bezpečností.

Firefly user that communicates with artificial intelligence modern robot 27 1
Akt EU o umělé inteligenci: Schváleno! Co to pro nás znamená? – vygenerováno pomocí Adobe Firefly

Koho se Akt EU o umělé inteligenci týká?

Akt EU o umělé inteligenci se vztahuje na širokou škálu subjektů, a to jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru. Mezi hlavní cílové skupiny patří:

Vývojáři a dodavatelé systémů AI

Ti budou muset zajistit, aby jejich systémy splňovaly požadavky AI Aktu, a to v závislosti na jejich kategorii rizika. To zahrnuje implementaci technických a organizačních opatření, jako je testování, dokumentace a zavedení robustních bezpečnostních opatření.

Uživatelé systémů AI

Ti mají právo na informace o tom, jak systémy AI fungují a jaká data používají. Mohou také požadovat, aby jejich data byla vymazána nebo aby jim byl odmítnut přístup k výsledkům generovaným systémy AI v určitých případech.

Když to tedy zjednodušíme, tak se Akt EU o umělé inteligenci týká všech.

Je důležité poznamenat, že AI Akt se nevztahuje na systémy AI používané výhradně pro soukromé účely fyzickými osobami. Například pokud používáte software pro rozpoznávání obličeje k zabezpečení svého domova, Akt se na vás nevztahuje.

Jak bude regulace fungovat v praxi?

Implementace Aktu o umělé inteligenci bude probíhat prostřednictvím národních regulačních orgánů, které budou zodpovědné za dohled nad dodržováním pravidel. Vývojáři a provozovatelé AI systémů budou muset předložit dokumentaci a důkazy o tom, že jejich systémy splňují příslušné požadavky. V případě vysokorizikových systémů bude třeba získat certifikaci ještě před jejich uvedením na trh.

Firefly user that communicates with artificial intelligence on computer 71736 1
Akt EU o umělé inteligenci: Schváleno! Co to pro nás znamená? – vygenerováno pomocí Adobe Firefly

Celý systém lze tedy rozdělit do těchto základních kroků:

  • Posouzení souladu: Nejdříve musí vývojáři a poskytovatelé AI s vysokým rizikem prokázat, že jejich AI splňuje všechny požadavky stanovené Aktem. Posouzení souladu musí být provedeno před uvedením AI na trh nebo do provozu.
  • Registrace AI: Poté je nutné svou AI zaregistrovat do veřejné databáze, kterou spravuje Evropská komise. Registrace AI musí obsahovat informace o identitě subjektu, účelu AI, kategorii rizika a výsledku posouzení souladu.
  • Dohled a kontrola: Na závěr bude probíhat dohled a kontrolní orgány, které jsou určeny členskými státy, monitorují a kontrolují dodržování pravidel pro AI. Orgány dohledu a kontrolní orgány budou provádět inspekce, testy, audity, vyšetřování a udělovat sankce v případě porušení Aktu.

Jaký je dopad Aktu EU o umělé inteligenci na vývojáře a uživatele AI?

Akt EU o umělé inteligenci má za cíl podpořit důvěru a inovaci v oblasti AI, a zároveň chránit práva a zájmy lidí a společnosti. Akt přináší některé výhody, ale také některé výzvy pro vývojáře a uživatele AI.

Výhody

Akt EU o umělé inteligenci může pomoci vývojářům a uživatelům AI zlepšit kvalitu, spolehlivost a bezpečnost svých AI aplikací, zvýšit transparentnost a odpovědnost za jejich AI rozhodování, získat důvěru a loajalitu svých zákazníků a uživatelů, a využít příležitostí na jednotném evropském trhu pro AI.

akt eu o umele inteligenci 3
Akt EU o umělé inteligenci: Schváleno! Co to pro nás znamená? – vygenerováno pomocí Microsoft Copilot

Výzvy

Akt EU o umělé inteligenci může také představovat některé výzvy pro vývojáře a uživatele AI, jako jsou zvýšené náklady, čas a zdroje potřebné pro splnění požadavků na AI, riziko právní nejistoty nebo nekonzistence v interpretaci a uplatňování pravidel pro AI, nebo potenciální omezení kreativity a inovace v oblasti AI.

Závěr

Akt EU o umělé inteligenci představuje důležitý milník v regulaci AI technologií. Zavádí jasné a strukturované požadavky na různé typy AI systémů, což přispívá k jejich bezpečnému a etickému využívání. Přestože implementace těchto pravidel bude vyžadovat úsilí, přinese to dlouhodobé výhody jak pro uživatele, tak pro vývojáře AI. Evropská unie se tak stává průkopníkem v oblasti regulace AI, což může sloužit jako inspirace i pro další regiony světa.

Zdroje: Evropský parlament , Eur-Lex , částečně zpracováno s pomocí ChatGPT, MS Copilot a Gemini

Líbil se vám článek? Sdílejte ho!

Další články

Akt EU o umělé inteligenci: Schváleno! Co to pro nás znamená?

Po dlouhém čekání byl konečně schválen Akt o umělé inteligenci (AI Act), čímž se Evropská unie stává průkopníkem v regulaci této dynamicky se rozvíjející technologie. Ale co to pro nás vlastně znamená? V tomto blogovém příspěvku se ponoříme do hloubky fungování AI Actu, popíšeme jeho kategorizační systém a požadavky na systémy umělé inteligence.

Detail článku »

Smazání facebook profilu do 24 hodin? Podvod nebo skutečnost?

O víkendu mi přišla zděšená zpráva od klienta, říkejme mu třeba Petr. Petr dostal výzvu, že mu chce facebook do 24 hodin smazat firemní profil. Profil, který si již několik měsíců buduje a nyní by mu ho měli zrušit a měl by o vše přijít. Zpráva přišla v sobotu v 6 hodin ráno, a proto nezbývá moc času, je nutné jednat hned! Nejlépe kliknout na odkaz, ověřit identitu, zadat jméno, heslo, potvrdit telefon a nevím co ještě. ALE POČKAT? Není to podvod? 

Detail článku »

Podporuji Česko

Podporuji Česko. Aplikace, která šetří čas a peníze. Jeden ze zakladatelů je Miloš Smejkal Jr. Podnikatel, který miluje svoji značku natolik, že vytvořil ještě větší

Detail článku »